, .

.

ACI-BG.ORG
АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ
влез във форума

търсене в сайта
Свържете се с нас

тел. 02/ 923-06-90
факс. 02/ 923-04-96
email: info@aci-bg.org


Лаборатория по Имунология

бул. Васил Априлов 15А, Пловдив 4000

тел. 032 602 269; 032 602 450; 032 602 208

e-mail: ihaydouchka@ yahoo.com; mmurdjeva@yahoo.com

 

Лабораторията по Имунология при Университетска болница Пловдив и Катедрата по Микробиология и Имунология при Медицински Университет-Пловдив са създадени преди повече от 60г. Основател на Катедрата през 1946г. е чл.кор. проф. д-р Елисей  Янев. От 1979г. до 1989г. неин ръководител е проф. д-р Спартак Хаджиев, а през периода 1989-1993г. – доц. д-р Люба Костова. Oт 1993г. ръководител на Лабораторията и Катедрата по Микробиология и Имунология. е доц. д-р Ирина Хайдушка, дм.

Структура и състав

Университетската лаборатория по Микробиология и Имунология има 3 функционални сектора: по Микробиология, по Имунология и по Вирусология. Общо в трите сектора работят 8 лекари с необходимата професионална квалификация за заеманата от тях длъжност, която отговаря на изискванията на националните и международни стандарти. Отговорник на Имунологичния сектор е доц. д-р Мариана  Мурджева, дм. В този сектор работят 4-ма лекари (доц. д-р И. Хайдушка, доц. д-р М. Мурджева – със специалности по микробиология и клинична имунология, д-р Т. Попова, д-р П. Гарджева), 3-ма лаборанти (К. Янкова, И. Чанева и Я. Китанова)  и 1 санитар.

Апаратура и оборудване

Катедрата и Лабораторията разполагат със съвременна апаратура за диагностична и изследователска имунологична работа: ELISA рийдер (TECAN), нефелометър (The Binding Site), флуоресцентни и инвертни микроскопи (Nikon), флоуцитометър FACScanto II (Becton Dickinson), автоматичен хематологичен брояч (Medonics), PCR апарат в реално време (Applied Biosystems), нискотемпературен фризер -80 С, СО2 инкубатори, високооборотна хладилна центрофуга, Дюарови съдове и оборудване за клетъчни култури. През 2007г. на база Катедрата по Микрoбиология и Имунология бе създаден и оборудван Научно-изследователски Център по Имунология по проект на МУ-Пловдив, финансиран от МОН (www.immunoproject.com)

Дейности

В Лабораторията по Имунология и Катедрата се извършват: диагностична, учебна и научно-изследователска дейност.

1. Диагностична дейност

-         имунодефицитни състояния: определяне на някои показатели на хуморалния (общи ИгМ, ИгГ, ИгА, С3 и С1-естеразен инхибитор – нефелометрично и с радиална имунодифузия) и клетъчния имунитет;

-         автоимуннни заболявания – определяне на антинуклеарни (общи и специфични – анти-dsDNA, анти-хистонови, SS-A, SS-B, Sm, RNP, Scl-70), Jo-1, ревматоиден фактор, анти-ССР, анти-стрептолизинов титър, антимитохондриални, анти-гладкомускулни, антитироидни, антинеутрофил-цитоплазмени (МРО, PR3), антикардиолипинови антитела - чрез индиректна имунофлуоресценция, имуноензимен метод и нефелометрично);

-         инфекциозни заболявания – HBsAg, анти-HAV, anti-HBs, anti-HBc, anti-HCV, Quantiferon TB Gold (с имуноензимен метод)

2. Учебно-образователна дейност

В Катедрата по Микробиология и Имунология се обучават по Микробиология и Клинична Имунология студенти по медицина, дентална медицина, фармация, медицински сестри, акушерки, здравни инспектори, медицински лаборанти и помощник-фармацевти. Клиничната Имунология като задължителна учебна дисциплина при студенти-медици е въведена от 1995г. с лектор проф. д-р Стойко Златев, а от 2000г. - доц. д-р М. Мурджева. Общият хорариум на дисциплината е 36 ч. (18 ч. лекции и 18ч. упражнения).

Катедрата е база за специализация по Лабораторна и Клинична Имунология. В момента има 4-ма специализанти по Клинична Имунология. Преподаватели от Катедрата са и консултанти по имунология на доброволни начала на единствения в Източна Европа Информационен център за Редки Болести и Лекарства Сираци (ICRDOD)  в гр. Пловдив – във връзка с автоимунни заболявания, наследствен ангиоедем, синдром нa Di George, агамаглобулинемия на Bruton, хронична грануломатозна болест, идиопатична CD4+ лимфоцитопения, инфекциозна мононуклеоза.

3. Научна дейност

Научните направления на Катедрата са в областта на клиничната микробиология (антимикробна резистентност); модели на имунологична толерантност; диагностика на  антинуклеарни, антимитохондриални антитела и ревматоидни фактори; мониториране имунологичната реактивност при пациенти с инфекции и възпалителни заболявания (Марсилска треска, салмонелози, хламидиази, сепсис, тежки панкреатити, изгаряния).

Научните публикации в Инфектология, Ревматология, Folia Medica, Trakia Journal of Science, Clinical Application of Immunology, Cytotechnology, Journal of Cultures Collections, Biotechnology and Biotechnological Equipment, Scandinavian Journal of Infectious Diseases, European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Annals of the Rheumatic Diseases.      

От създаването на Катедрата до сега има защитени 5 дисертации в областта на имунологията за образователната степен “доктор” (доц. д-р Л. Костова, доц. д-р Хр. Тасков, доц. д-р И. Хайдушка, доц. д-р М. Мурджева, д-р М. Загоров), 1 за “доктор по медицина” (проф. д-р Сп. Хаджиев)  и един хабилитационен труд (проф. д-р Ст. Златев). Със съдействие и консултации на Катедрата за защитени успешно дисертации с имунологична диагностика и от други специалисти  - проф. д-р П. Учиков и доц. д-р K. Мурджев (хирурзи), проф. д-р Н. Попиванова, проф. д-р М. Стойчева, доц. д-р Р. Комитова, д-р М. Генева, д-р О. Бойкинова (инфекционисти), доц. д-р Ч. Стефанов (реаниматор), доц. д-р М Драганов (биолог); дипломни работи и магистърски тези на студенти по биология от Пловдивски Университет и СУ.

 

Научни проекти в областта на имунологията след 2000г:

  1. “Нов диагностичен алгоритъм за определяне на серумни антинуклеарни антитела”, 05/2002-2003г., МУ-Пловдив
  2. “Проучване възможността на безсерумна клетъчна линия Mccoy-Plovdiv за детекция на антинуклеарни антитела от серума на пациенти със съединително-тъканни болести”, съвместно с ПУ-Пловдив, 2003г.
  3. “Обучение по обществено здравеопазване на социално-значими болести PubHealthSOD, www.pubhealthsod.com. 166 033, 2005-2007
  4. HAENET WORK PROJECT”,  съвместно със Semmelweiss Institute, Budapest,    Hungary/ 16.10.2006 г.
  5. “Изграждане на Научно-изследователски Център по Имунология при МУ-Пловдив”, МОН, № RDI/8.12.2006г.

 

начало Начало Начало Конференция 2016 новини връзки представяне членство имунологични центрове Кариери
Сайтът се поддържа с любезното съдействие на "Диамед" ООД

Copyright©2006 ACI-BG.ORG. All rights reserved