, .

.

ACI-BG.ORG
АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ
влез във форума

търсене в сайта
Свържете се с нас

тел. 02/ 923-06-90
факс. 02/ 923-04-96
email: info@aci-bg.org


 

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИМУНОЛОГИЯ

АДРЕС

София 1504, ул. Янко Сакъзов №26

Тел: (02) 943 56 36,  (02) 944 6 999 240

Fax: (02) 943 30 75

Е-mail: imlab@ncipd.org 

 

СЪСТАВ

В лабораторията работят лекари, биолози, медицински и химични лаборанти с дългогодишен опит в областта на имунологичните изследвания:

проф. д-р Христо Тасков, дмн.: завеждащ, специалист по клинична имунология и микробиология

ст.н.с.ІІ ст. д-р Мария Николова, дм; специалист по клинична имунология

Антоанета Михова, биолог;

Мария Мухтарова, дб; специалист по лабораторна имунология

Драганка Станкулова, биолог

лаборанти: Д. Димитрова, С. Методиева, М. Василева, И. Рангелова

 

ДЕЙНОСТИ

 • ДИАГНОСТИЧНА И РЕФЕРЕНТНА

Централната лаборатория по имунология (ЦЛИ) възниква в състава на НЦЗПБ през 1987 г. като Лаборатория за производство на моноклонални антитела, а от 1996 г. има статут на референтна лаборатория по имунология.

ЦЛИ   осъществява високоспециализирани  имунологични изследвания при:     

 • придобити имунодефицитни състояния с различен произход, вкл.  остри и хронични инфекции, синдром на хронична умора, неясни температурни състояния;
 • вродени имунодефицити;
 • малигнени лимфопролиферации;
 • алергични състояния;
 • автоложни и алогенни трансплантации;
 • нарушения на фертилитета
 • събиране и съхраняване на стволови клетки от пъпна връв

ЦЛИ разполага с апаратура от последно поколение за многопараметърен фенотипен и функционален анализ на клетките на имунната система, в т.ч.: два аналитични флоуцитометъра (FACSCalibur, FACSCanto II), цитометър за клетъчно сортиране, както и необходимото помощно оборудване за магнитно клетъчно сортиране, клетъчно култивиране и имунохимичен анализ.

В ЦЛИ се извършват рутинно:

§         Флоуцитометрично    имунофенотипизиране      на   левкоцити (определяне процент и абсолютен брой на левкоцитни популации; идентифициране и типизиране на левкози и лимфоми)

§         Флоуцитометрично изследване на функционални нарушения на имунната система, в.т.ч.

o       фагоцитна активност и оксидативен взрив.

o       неспецифична и антиген-специфична активация на лимфоцити

o       алерген-специфична активация на базофили  

както и: кръвногрупови тестове и бърз тест за НІV инфекция

ЦЛИ е първата медицинска лаборатория в България, акредитирана по международния стандарт за изпитвателни лаборатории ISO 17025 (сертификат 27.03.2004; в процес на преакредитация)  

Качеството на изследванията, провеждани от ЦЛИ е сертифицирано от международните системи за междулабораторен контрол CEQUAL (от 1995) и INSTAND (от 2005)

От 2004 г. ЦЛИ организира  междулабораторни сравнителни изследвания по флоуцитометрия за България, които продължават да се провеждат като част от   ВОК по имунология на ACI

 • УЧЕБНА И КОНСУЛТАНТСКА

ЦЛИ е акредитирана като база за обучение на докторанти по специалностите Имунология (01.06.23) и Имунопатология и алергология (03.01.27). Под ръководството на нашите специалисти  повече от 20 млади български и чуждестранни изследователи са завършили своите дипломни работи и докторантури.

В рамките на ЦЛИ функционира Център за аналитична цитометрия.  Центърът е отворена структура, която, на базата двадесетгодишния си опит, предлага    :

·        изпълнение на внушителен брой методи и подходи за клетъчен анализ

  • експертна консултация за изработване на експериментални схеми при подготвяне на проекти, събиране и анализ на флоуцитометрични данни, представяне на  резултати и подготовката им за публикуване
  • индивидуално или групово обучение по флоуцитометрия за начинаещи и напреднали   

на широк кръг от партньори в  областта  на  хуманната и ветиринарна медицина, биологията и биотихнологията, екологията, хранително-вкусовата, фармацевтична и козметична промишлености пр. Подробна информация  за предлаганите услуги и условията на ползването им можете да намерите на адрес  http://www.ncipd.org/?category=7§ion=45

 • НАУЧНА

В ЦЛИ се осъществяват научни разработки  в  следните направления:  получаване и характеризиране на моноклонални антитела; хемопоеза и  левкоцитна диференциация, характеризиране на стволови и мезенхимни клетки, регулация на имунния отговор при хронични вирусни инфекции, имуномодулация  и пр., самостоятелно и съвместно с български и чуждестранни колективи.

Текущи проекти

1.            ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ПРОЦЕСИТЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУННАТА СИСТЕМА СЛЕД ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ХЕМОПОЕТИЧНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ; 2006 - 2008 г., ръководител: проф. д-р Христо Тасков,.,  съвместно   с НЦХТ, финансиран от Министерство на образованието

2.            УЧАСТИЕ НА РЕГУЛАТОРНИТЕ Т КЛЕТКИ В CD8 T ЛИМФОЦИТНИЯ ОТГОВОР ПО ВРЕМЕ НА НІV ИНФЕКЦИЯ; РОЛЯ НА ПЪТИЩАТА PD1/PDL1 И CD39/ATP; 2008 – 2010 г.,  ръководители ст.н.с.ІІ ст. д-р Мария Николова и Pr. Yves Levy, INSERM U841, финансиран от фондация SIDAction, Франция

3.            ПРОСПЕКТИВНО, ОТВОРЕНО ПРОУЧВАНЕ НА ОТГОВОРА И ПРОМЯНАТА НА КЛЕТЪЧНИЯ ИМУНИТЕТ СЛЕД ШЕСТ МЕСЕЧНО ЛЕЧЕНИЕ С ИЗОПРИНОЗИН ПРИ ХРОНИЧЕН ХЕПАТИТ В. Съвместно с МВР болница, Клиника по гастроентерология, ръководител: М. Петрова, 2008г.

4.            фенотипна характеристика на ЧОВЕШКИ МЕЗЕНХИМНИ И СТВОЛОВИ КЛЕТКИ. Съвместно проучване на  НЦЗПБ с ИБИР, ръководител: Пл. Тодоров, 2008г.

5.            имунологични промени в хода на алерген-специфична имунотерапия (хипосенсибилизация) при атопични пациенти с алергия към тревен полен, микрокърлежи в домашния прах  и инсекти; ръководител чл. кор. проф. д-р Богдан Петрунов, 2005 – 2008 год. с участието на проф. д-р Христо Тасков и Антоанета Михова от ЦЛИ, финансиран от Министерство на образованието

6.            ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН, 2004-2014, изпълняван от МЗ, финансиран от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария. Grant No BUL-202-G01-H-00 Ръководители: д-р Тонка Върлева, проф. д-р Христо Тасков

 

начало Начало Начало Конференция 2016 новини връзки представяне членство имунологични центрове Кариери
Сайтът се поддържа с любезното съдействие на "Диамед" ООД

Copyright©2006 ACI-BG.ORG. All rights reserved