, .

.

ACI-BG.ORG
АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ
влез във форума

търсене в сайта
Свържете се с нас

тел. 02/ 923-06-90
факс. 02/ 923-04-96
email: info@aci-bg.org


РЕДОВНИ ДОКТОРАНТУРИ

Национален център по заразни и паразитни болести – София, обявява конкурс за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2011/2012 г. в съответствие с Решение № 320 от 19.05.2011 г. на Министерския съвет по  научни специалности  01.06.23 имунология  – един и  03.01.27  имунопатология и алергология – един; 01.06.12.

Кандидатите подават следните документи до директора на НЦЗПБ:

1. заявление до директора за участие в конкурса;

2. автобиография (европейски образец) със снимка;

3. нотариално заверено копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея;

4. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

5. мотивационно писмо за участие в конкурса;

6. медицинско свидетелство;

7. други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област.

Всички документи се представят приложени в папка и се подават в срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”  (бр.98/13.12.2011 г.)  в канцеларията на НЦЗПБ,  София 1504, бул. Янко Сакъзов 26.

Телефони за справки: 02/8468307; 02/8432175 (канцелария на НЦЗПБ); 02/943 56 36 (Национална реферантна лаборатория по имунология)

начало Начало Начало Конференция 2016 новини връзки представяне членство имунологични центрове Кариери
Сайтът се поддържа с любезното съдействие на "Диамед" ООД

Copyright©2006 ACI-BG.ORG. All rights reserved